خیلی سر دهه شصتی و هفتادی هشتادی بحث نکنین. چن سال دیگه هممونو سر و ته، هزار و سیصدی یا قرن قبلی صدا میکنن