برای بستن ESC را بزنید

بازی پرسپولیس پاختاکور از چه شبکه ای پخش میشود