برای بستن ESC را بزنید

با مانتو طوسی چه روسری بپوشیم