عکس پروفایل

رنجیدن از حقیقت بهتر از تسکین با دروغ است