برای بستن ESC را بزنید

شعر برادر جان داریوش اقبالی