عکس پروفایل

عکس نوشته بی تفاوتی زن

  • عکس نوشته بی تفاوتی به عشق + متن بی تفاوتی

    قصود تمامی افرادی که از عکس پروفایل طعنه دار استفاده می کنند، این است که به نحوی می خواهند احساسات درونی خود را در قالب متن یا نوشته های کنایه دار و طعنه آمیز نسبت به کسانی که از سوی آن ها متوجه بی وفایی و خیانت و … شده اند، را نشان دهند.در این […]

  • عکس نوشته بی تفاوتی + متن بی اعتنایی

    مقصود تمامی افرادی که از عکس پروفایل طعنه دار استفاده می کنند، این است که به نحوی می خواهند احساسات درونی خود را در قالب متن یا نوشته های کنایه دار و طعنه آمیز نسبت به کسانی که از سوی آن ها متوجه بی وفایی و خیانت و … شده اند، را نشان دهند.در این […]