برای بستن ESC را بزنید

عکس نوشته مشکل از منه شما همه خوبین