برای بستن ESC را بزنید

گل اول پرسپولیس ب پاختاکور